KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ABM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203100, NIP 5361746367, kapitał zakładowy w wysokości 537.000 zł, kontakt telefoniczny: 22 877 01 83, fax: 22 877 01 84, email: abm@abmsystem.com.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez ABM System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz mogą być przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych Partnerów.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ABM System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Do prawnie uzasadnionych interesów zalicza się prowadzenie marketingu bezpośredniego przez ABM System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż marketing bezpośredni.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty prowadzące kampanie marketingowe na zlecenie ABM System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Partnerzy ABM System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w zakresie marketingu ich produktów i usług.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ABM System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ABM System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o których mowa w pkt 2 powyżej, lub na czas udzielonej zgody.
9. Posiadają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych osobowych,
f. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych..
10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
12. Państwa dane osobowe mogły być pozyskane ze źródeł publicznych, w tym z sieci Internet.
13. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.